Ardteampall Chríost, Baile Átha Cliath 8
00 44 7885 633651
 

Baile Home

Latest News

st brigid's cross.jpg

New commission - hymn in honour of St. Brigid - 1 Feabhra,  Christchurch Cathedral, Dublin at 6.00pm

 
 
 

Lá Fhéile Bríde 

Premiére: Hymn in honour of St Brigid

 Dé Céadaoin, 1 Feabhra, ag 6.00pm
Urnaí na Nóna in Ardteampall Chríost, BÁC
Beidh iomann nua in onóir Naomh Bríd,
cumtha ag Anne-Marie Ó Farrell,
á canadh ag Cór Ardteampall Chríost. 
 
Evensong, Christchurch Cathedral, Dublin,
 Wednesday 1 February, at 6pm

to celebrate the Feast of St Brigid.
The service will include a new hymn commissioned in honour of St. Brigid, composed by Anne-Marie O’Farrell, and sung in Irish by the Choir of Christ Church Cathedral, Dublin.  

Fáilte roimh chách

 
Naomh Bríd      ORTHA a hAON 
Trí threoir do shearbhónta beannaithe Bríd
Neartaigh tú an Eaglais sa tír seo;
Agus muid ag tabhairt buíochais
ar son a beatha de sheirbhís dhúthrachtach;
Séid ionainn beatha agus solas úrnua,
agus tabhair buanseasmhacht dúinn
chun iomlán ár laethanta
a chaitheamh i do sheirbhís;
trí Íosa Críost ár dTiarna.

                                ORTHA a DÓ
A Dhia na fírinne,
ar chóirigh d’Eagna a tábla,
agus thug cuireadh dúinn arán agus fíon na ríochta a ithe agus a ól.
Cuidigh linn gan baois a chur i leataobh,
chun go maire muid agus go siúla muid i mbealach na tuisceana,
go dtaga muid chun an fhéasta shíoraí ar neamh
i gcuideachta do naomh uile;
Trí Íosa Críost ár dTiarna.

 

Saint Brigid    COLLECT ONE
 Father,
by the leadership of thy blessed servant Brigid
thou didst strengthen the Church in this land;
As we give thee thanks for her life of devoted service,
inspire us with new life and light,
and give us perseverance to serve thee all our days;
through Jesus Christ our Lord.


 
Father,           COLLECT TWO
by the leadership of your blessed servant Brigid
you strengthened the Church in this land:
As we give you thanks for her life of devoted service,
inspire us with new life and light,
and give us perseverance to serve you all our days;
through Jesus Christ our Lord. 

Community relations week.jpg

Lecture given by Dáithí Ó Maolchoille during Community Relations Week,Sept 2016 in Belfast.

"In the year 1914 a group of members of the Church of Ireland came together to consider
the new Ireland that was about to blossom around them. They were scholarly persons
whose principal interest was the revival of ancient aspects of Irish culture....language,
music, art, history. Not only did they seek political objectives but they wished that the
Church of Ireland be a full participant in the new Ireland where the Irish language together
with Irish art and music would be part". So wrote an active member of the Cumann some
years ago.  Read more...Léacht CGE Beal Feirste.pdf

 

 Deoise Chaisil Fhearna agus Osraí.png

 

Preaseisiúint   

Tionscadal Logainmneacha na bParóistí

Parish Placenames Project (English version below and a list of parishes)

Seolfar Tionscadal Logainmneacha na bParóistí i dTeampall Mhuire, Ceatharlach, Sathairn, 2 Aibreán 2016 i ndiaidh Cheiliúradh na hEocairiste ar 7.30 p.m. mar chuid den Fhéile Phan-Cheilteach.

Tionscadal uaillmhianach é Tionscadal Logainmneacha na bParóistí chun liostáil dátheangach a dhéanamh ar pharóistí uile Eaglais na hÉireann.   A bhuíochas do Chomhlacht Ionadaíoch na hEaglaise (CIhE) ionchorprófar an liostáil dátheangach – maille le mínithe ar théarmaí Gaeilge -  isteach in Eolaí Eaglais na hÉireann.

Cuirfear an obair seo i gcríoch ar bhealach céimnithe, deoise i ndiaidh deoise.   Tá sé i gceist go mbeadh an liostáil mar acmhainn tagartha ag paróistí ar mian leo an leagan Gaeilge d’ainm an pharóiste a úsáid ar an idirlíon, ar chlár fógraí, i nuachtlitreacha etc.  Déanfar an chéad tástáil den tionscadal ar Dheoisí Chaisil, Fhearna agus Osraí agus dáilfear an chéad dréacht comhairliúcháin i ndiaidh na seirbhíse.   Féachtar air mar chéad-iarracht mheasartha, thrialach agus fáilteofar roimh aiseolas.

Dúirt an Fíor-Oirmhinneach Michael Burrows, Easpag Dheoisí Chaisil, Fhearna agus Osraí:

“Tús le tionscadal uaillmhianach agus fíorluachmhar í an ócáid seo.  De réir mar a fhaighimid tuiscint níos fear ar ár logainmneacha, maille lena ndraíocht is a n‑áille,gheobhaimid tuiscint níos fearr ar ár bpréamhacha mar phobail sheasmhacha, bríomhara  creidimh.   Is minic a shnaidhmeann eolas ar logainmneacha  sinne leosan a chéad-bhunaigh teampall i gceantar áirithe agus, ar an dóigh sin,  cabhraíonn sé linn lorg na naomh a leanúint”.

Dúirt Dáithí Ó Maolchoille, Cathaoirleach an Chumainn;

“Ag foghlaim dúinn ón Eaglais sa Bhreatain Bheag, a spreag scéim mar seo i 2008, samhlaíonn Cumann Gaelach na hEaglaise go dtiocfaidh fás nádúrtha faoi Thionscadal Logainmneacha na bParóistí agus go gcuirfidh sé le stair onórach Eaglais na hÉireann i gcaomhnú is i gcur chun cinn na Gaeilge.

Tugann sé teachtaireacht rí-fheiceálach faoi éagsúlacht teanga agus freagraíonn sé don oscailteacht atá le sonrú san Eaglais faoi láthair i leith na Gaeilge”.

Féadfaidh aon pharóiste ar mian leis tuairim a nochtadh nó moladh a dhéanamh i dtaobh an tionscadail dul i dteagmháil le Caroline Nolan, Oifigeach Forbartha Gaeilge, gaeleaglais(at)gmail.com 

 

 Parish Placenames Project

The launch of the Parish Placenames Project will take place at St. Mary’s Church, Carlow on Saturday, 2 April 2016 after the celebration of the Eucharist at 7.30pm, as part of the Pan-Celtic Festival.

The Parish Placenames Project is an ambitious project to create a bilingual listing of all of parishes of the Church of Ireland.  Through the cooperation of the Representative Church Body (RCB) the bilingual listing – with explanations of the Irish terms – will be incorporated into the Church of Ireland Directory.

The work will be carried out in a staged process, on a diocese by diocese basis.  It is intended that the listing will act as a resource for parishes which may like to include the Irish name of the parish on the website, notice-board, newsletter, etc.  The first ‘testing ground’ for this project is the Diocese of Cashel, Ferns and Ossory and the first consultation draft will be distributed after the service.   It is intended as a modest first attempt and feedback in encouraged. 

The Right Rev Michael Burrows, Diocese of Cashel Ferns and Cashel said, 

This event marks the beginning of an ambitious and invaluable project. As we develop a better understanding of our place names with all their fascination and beauty, we will have a richer sense of our origins as resilient and vibrant communities of faith. Such knowledge of place names often connects us to those who originally established the church in a particular area, and thus helps us to walk more closely in the footsteps of the saints”.

Dáithí Ó Maolchoille, Chair of the Cumann said,

Learning from the Church in Wales, which encouraged such a scheme in 2008, the Cumann envisages that the Parish Placenames Project will grow organically and enhance the honourable history of the Church of Ireland in preserving and promoting the Irish language.  It sends out a very visible message of language diversity, and responds to the current openness to the Irish language in the Church”.

Any parish that wishes to comment on the proposals should get in contact with Caroline Nolan, Irish Language Development Officer, gaeleaglais(at)gmail.com

Deoise Caisil.pdf    

DEOISE FEARNA(1).pdf  

DEOISE OSRAÍ.pdf

Explanatory Note:   RÉAMHFHOCAL.pdf

 

stnicholaschurch2.jpg St Nicholas' Collegiate Church, Galway Read more >>

St Nicholas' Collegiate Church, Galway  28 Meán Fómhair: Gaillimh, Cór Chúil Aodha ag canadh i dTeampall san Nicholas, ag     ceiliúradh an Eocairist ag 11.00am.

 

uachtaran.jpg

The Work of Cumann Gaelach na hEaglaise praised by President Higgins >>

Members and friends of Cumann Gaelach na hEaglaise were hosted by President Michael D Higgins at a reception in Áras an Uachtaráin (June 24) to mark the organisation’s centenary.  Read more >>

 celebration.jpg29 Aibreán 2014
100 Bliain slánaithe ag Cumann Gaelach na hEaglaise >>

 


 

Services >>

Seirbhisí

Thumbnail
We are working hard to meet the needs of the significant, and growing, demand for services in Irish throughout the country

Read More »

Resources >>

Acmhainní

Thumbnail
The use of liturgical Irish is never meant to be an exclusive thing. The worship materials are intended to facilitate worship in…

Read More »

Schools >>

Scoileanna

Thumbnail
Comórtas Bedell: The Bedell Cup competition encourages the greater use of Irish in Church of Ireland secondary schools.

Read More »